شماره‌ تلفن‌های ضروری استان آذربایجان شرقی

+ 8
- 4تلفن هاي ضروري كلانشهر تبريز

آتش نشاني 125

اداره آگاهي 130

استانداری 138/5263333

اطلاعات ناجا                                     166

اطلاعات پرواز                                   199

اورژانس                                 115/5405051
پليس نيروي انتظامي                        110
ترمينال جنوب                              4799108
خرابي آب                          5557777/5558888
تصادفات برق                                    121
خرابي تلفن                                      117
خرابي گاز                                        194
شهرداري                                 4-5559041
صدا و سيما                            162/3303041
صداي مشاور                                   148
فرمانداري                                  3-5264151
مبارزه با مواد مخدر                           128
خبرگيري سپاه                                 114
كرير                                                126
مركز پيام شهرداري                          137
كد ده رقمي                                    140
نظارت بر توزيع كالا                           124
وزارت اطلّاعات                               113
پيش بيني وضع هوا                         134
آموزش و پرورش استان              5559041
نداي قران                                  4782222
نداي بهداشت                                  149
نداي موثق                                 5566622
تاكسي تلفني                                 133
نظارت همگاني ناجا تبريز                   197